Kadınlar Sitesi

Aşırı terliyorsanız çaresi var

Aşırı terliyorsanız çaresi var

Aşırı terliyorsanız çaresi var
Normalden fazla terleme; yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Üstelik yaz sıcaklarının etkisiyle yaşanan sıkıntı daha da büyüyor. Ancak en etkili çözüm yolu olan botoks tedavisi, bu sorundan uzun süre kurtulmanızı sağlıyor.
Terleme insanlarda doğal olarak görülürken, aşırı terleme çok büyük sorunlar yaratabiliyor. Özellikle ter bezlerinin fazla çalışmasına bağlı olarak deri yüzeyine salınan terin artması sonucu, kişide gündelik yaşamı etkileyecek derecede fazla ve rahatsız edici terleme görülebiliyor. Dr. Eylem Acar Kliniği’nin sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu sorunun tedavisiyle ilgili bilgi verdi…

SEBEPLERi NELERDiR?
Ter miktarı kişiden kişiye göre değişebildiği için aşırı terlemenin tanısı ve değerlendirmesi çoğu kez zordur. Terin salgılanması insanlarda sinir sisteminin çalışması ile doğru orantılı olup, aşırı terleme toplumun yüzde 1’inde karşılaşılan bir sorundur. Aşırı terlemenin en önemli nedenleri arasında; stres, değişik uyaran ilaçlar (insülin), tiroid bezinin aşırı çalışması, böbrek üstü bezinde görülen hastalıklar, menopoz, hipoglisemi, şişmanlık, bazı kanserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hormonlar yer alır. Sistemik hastalıklardan diyabete, kalp yetmezliğinden karsinoid sendroma kadar pek çok sağlık sorunu da terleme yapabilir. Pratikte en çok görülen terleme şekli; strese bağlı olan ve özellikle avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı ve daha az olarak da yüz ve kasıkta terleme yapan tiptir. Terleme olan bölgelerde bakteri üremesi kolaylaşacağı için aşırı terleme kokuya da neden olur ve kişinin fiziksel ve sosyal hayatını negatif yönde etkiler. Bu gibi durumlar özellikle ellerde, ayak tabanında, yüzde ve gövdede oluşabilir ve kişinin terlemesi ile stres arasında kısa bir denge oluşur. Stres durumu ile birlikte bu bölgelerde hızlı bir terleme gözlenir.

blank

Önceden nedeni araştırılmalı
Terleme tedavisine başlamadan önce ilk aşamada terlemenin nedenleri araştırılır. Kişide kilo problemi olup olmadığı incelenir. Uzun süreli geçirdiği herhangi bir rahatsızlık olup olmadığı, menopoz döneminde olup olmadığı, tiroid bezi veya böbrek üstü bezi ile ilgili herhangi bir problemi olup olmadığı araştırılır. Sorun saptanamadığı durumlarda sempatik sinirlerin doğuştan aşırı çalıştığı düşünülür. Bu soruna karşı çok değişik tedavi şekilleri uygulanabilir:
Hastanın beyaz renkli, hafif, pamuklu giysiler ve çoraplar giymesi tavsiye edilir.
İyontoforez: Özellikle ellerdeki, ayaklardaki ve koltuk altı bölgesindeki aşırı terlemede kullanılan bir yöntemdir. Sık tekrarlanması gereken bu yöntemle, bölgesel, hafif ve orta derecede terlemesi olan hastalarda oldukça iyi cevap alınıp, 1 – 3 aylık iyileşme dönemleri sağlanabilir.
Botulinum toksin (botoks) tedavisi: Özellikle el içi, ayak tabanı ve koltuk altı terlemesinde kullanılan bir ilaçtır. Bu yöntem ter bezlerini çalıştıran sinirlerin faaliyetlerini azaltarak terlemeyi birkaç kat azaltır ve ortalama etki süresi 8-10 aydır.
Bölgeye yönelik kurutucu pudra ve solüsyonlar kullanılması tavsiye edilir. Pudralar nemi alıp, bölgenin kurumasını sağlayabilir ve antiseptik ilaçlar ikinci enfeksiyonun yerleşmesini
engelleyebilir.

blank

Botoks tedavisi nasıl uygulanır?
Neş­ter­siz genç­li­ğin ilk adı­mı olan Bo­tu­li­num tok­sin ilk kez 1977 yı­lın­da in­san­lar üze­rin­de kul­la­nıl­dı. Göz dok­tor­la­rı Bo­tu­li­num tok­si­ni şa­şı­lık ve di­ğer göz has­ta­lık­la­rı te­da­vi­sin­de kul­lan­dı. 1989 yı­lın­da FDA’­dan yüz­de­ki kı­rı­şık­lık­lar için onay alan Bo­tu­li­num tok­sin 20 yı­lı aş­kın sü­re­dir an­ti aging te­da­vi­le­rin­de ba­şa­rıy­la uy­gu­la­nı­yor. Bil­di­ği­miz gi­bi yıl­lar için­de yü­zü­müz yer çe­ki­mi, gü­neş ışın­la­rı, mi­mik ha­re­ket­le­ri ve stres gi­bi olum­suz fak­tör­ler ne­de­niy­le de­for­me olu­yor.
Tıp­ta bir­çok alan­da mu­ci­ze­vi te­da­vi­ler sağ­la­yan bo­tu­li­num tok­sin, ter­le­me te­da­vi­sin­de de ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ver­mek­te­dir.
Son 20 yıl­da es­te­tik­te “ça­ğın mu­ci­ze­si­” ola­rak ta­nım­la­nan bo­tu­li­num tok­sin sa­ye­sin­de, hem yüz­de­ki se­vim­siz, za­ma­nın acı­ma­sız iz­le­ri ge­çi­ri­lir­ken hem de tik­ler, nö­ro­lo­jik va­ka­lar ve özel­lik­le yük­sek tek­no­lo­ji­nin bi­le te­da­vi sağ­la­ya­ma­dı­ğı aşı­rı ter­le­me te­da­vi edi­le­rek, ba­şa­rı­lı so­nuç­lar sağ­la­nı­yor.
İş­lem 15-30 da­ki­ka sü­rü­yor

Özet­le­mek ge­re­kir­se; göz çev­re­si, alın ve kaş or­ta­sın­da­ki kı­rı­şık­lık­la­rı gi­de­ren bo­tu­li­num tok­sin, aşı­rı ter­le­me ve ter ko­ku­su­nun ra­hat­sız edi­ci du­ru­mun­dan da kur­ta­rı­yor. Ka­dın ve er­kek­ler­de ko­lay­lık­la uy­gu­la­na­bi­le­cek bu yön­tem 15-30 da­ki­ka için­de­ki ya­pı­lan pra­tik bir uy­gu­la­ma ile çok uzun bir sü­re bo­yun­ca ra­hat et­tiriyor.
Uzman bir doktora başvurun.

blank

El içi, ayak ta­ba­nı ve kol­tuk al­tın­da­ki ter­le­me­ye kar­şı bo­tu­li­num tok­sin uy­gu­la­ma­la­rı ol­duk­ça pra­tik bir şe­kil­de uy­gu­la­nı­yor. “P­rob­lem olan böl­ge­de ilk aşa­ma­da ger­çek­ten ter­le­yen böl­ge, test­ler ile tes­pit edi­lir, da­ha son­ra­ki aşa­ma­da böl­ge­ye anes­te­zi ni­te­li­ği ta­şı­yan krem­ler tat­bik edi­lir ve 15 da­ki­ka bek­let­tik­ten son­ra uy­gu­la­ma­ya baş­la­nır.
Son de­re­ce in­ce uç­lu (in­sü­lin en­jek­tö­rü) iğ­ne va­sı­ta­sıy­la prob­lem­li olan böl­ge içi­ne bo­tu­li­num tok­sin ila­cı en­jek­te edi­lir. Aşı­rı bir acı his­si duy­ma­dan, te­da­vi için de­fa­lar­ca za­man ayır­ma­dan ve cer­ra­hi her­han­gi bir ba­kı­ma ge­rek kal­ma­dan or­ta­la­ma 10-12 ay bo­yun­ca hem ter­le­me­nin mik­ta­rı ol­duk­ça aza­lır, hem de te­rin ra­hat­sız edi­ci ko­ku­sun­dan ki­şi kur­tul­muş olur. Bo­tu­li­num tok­sin bu böl­ge­de aşı­rı ça­lı­şan ter bez­le­ri­nin ve kas­la­rın is­ten­me­yen ha­re­ket­le­ri­ni et­ki­le­di­ğin­den, ter­le­me so­ru­nu da gi­de­ril­miş ola­cak­tır.”
Bu­gün tec­rü­be­li he­kimler ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan yön­tem ol­duk­ça yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar ve­ri­yor. Bu uygulama bi­linç­li uz­man he­kim ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­lı.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ